Kontynuacja prac przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Zakończono już budowę następujących obiektów kubaturowych: komory osadu czynnego, osadniki wtórne, zbiornik wyrównawczy, tlenową komorę stabilizacji osadu, pompownie ścieków, komorę rozprężną, budynek stacji odwadniania osadu oraz magazynu osadów odwodnionych wraz z wyposażeniem technologicznym, trwają prace nad okablowaniem obiektów. Zamontowano silos wapna. Rozpoczęto wykonywanie robót wykończeniowych w budynku technicznym. Wykonano: roboty rozbiórkowe, instalacje podposadzkowe, wylano posadzki, wylano fundament i zamontowano na nim dmuchawy. Zamontowano główna rozdzielnię elektryczna RG wraz z wyposażeniem oraz wykonano montaż głównej szafy AKPiA. Wykonano następujące sieci międzyobiektowe:

  1. Rurociąg grawitacyjny (ob. 3B -> studnia S2), 2. Rurociąg tłoczny ścieków surowych (ob. nr 5 -> ob. nr 6), 3. Rurociąg grawitacyjny ścieków (ob. 6 -> ob. 5), 4. Rurociąg grawitacyjny ścieków (Sc24 -> Sc27), 5. Rurociąg tłoczny osadów (ob. 13 -> ob. 15), 6. Rurociąg powietrza (SP4 -> SP5), 7. Rurociąg grawitacyjny wody tech. (ob. 10AB -> ob. 15), 8. Rurociągi kanalizacji wewnętrznej Etap I, 9. Rurociąg grawitacyjny ścieków (ob. 2 -> ob. 3B)
  2. Rurociąg powietrza na odcinkach: (ob. 14->ob. 7,8), (ob. 14->sp4), (SP 5->ob. 13), (SP 9->ob. 7). 11. Sieć wodociągową Etap I, wykonano również kanalizację kablową.

DOSTAWA POJAZDU SSĄCO-PŁUCZĄCEGO DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że we wrześniu bieżącego roku została zrealizowana dostawa pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe pojazd będzie służyć do  czyszczenia kanałów kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych, przepompowni ścieków oraz obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. W/w dostawa pojazdu została realizowana w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.                

DOSTAWA CIĄGNIKA ORAZ PRZYCZEPY DO OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODAROWANIA OSADAMI NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRZESZOWIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że marcu oraz w maju bieżącego roku zostały zrealizowane dwie z trzech zakontraktowanych dostaw pojazdów do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. W dniu 27.03. 2018r. została zrealizowana przez Wykonawcę -KOMUNALNY PL S.C. P. Pawlak, S. Mikołajczak, ul. Szkolna 1A, 63 – 023 Solec dostawa ciągnika rolniczego, natomiast w dniu 25.05.2018r. Wykonawca – PPHU „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek, Nowe Zduny 82A, 99 – 440 Zduny wykonał dostawę przyczepy rolniczej. Przedmiotowe pojazdy będą służyć do obsługi oczyszczalni ścieków w zakresie gospodarki osadowej. W chwili obecnej realizowany jest ostatni kontrakt w zakresie dostawy specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych. Dostawa przedmiotowego pojazdu jest przewidziana na miesiąc sierpień bieżącego roku. W/w dostawy pojazdów zostały realizowane w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

Nowo wybudowane sieci wod-kan zostały już przekazane do eksploatacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej uzyskało pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanych w Wiszni Małej i Strzeszowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W dniu 18.05.2018 r. odbył się odbiór końcowy robót zadania pn. Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie. Wykonawcą robót budowlanych była firma HYDRO-TAP Stanisław Kafel, która wykonała prace zgodnie z projektem i w pełnym jego zakresie.

Fot. Przepompownia ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przy Dębie w Wiszni Małej wyposażona w panel fotowoltaiczny.

W ramach w/w zadania wybudowano:
  • magistralę wodociągową DN 315 PEHD na odcinku Wisznia Mała – Strzeszów o długości 1452,2 mb wraz z infrastrukturą techniczną
  • wykonano sieć rozdzielczą w Strzeszowie o długości 1135,40 mb wraz z infrastrukturą techniczną
Wybudowane w/w odcinki zdecydowanie podwyższają komfort dot. bezawaryjnego użytkowania sieci wodociągowej mieszkańców gminy Wiszni Małej. Budowa sieci rozdzielczej w Strzeszowie ma na celu osiągnięcie układu sieci wodociągowej pierścieniowej, której główną zaletą jest ciągłość w dostawie wody ponieważ w razie awarii woda może dopłynąć okrężną drogą. Charakterystyczny układ sieci, powoduje również, łagodzenie działania zjawiska uderzeń hydraulicznych. Tydzień później, w dniu 25.05.2018 r. odbył się odbiór końcowy robót zadania pn. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała. Wykonawcą robót budowlanych była firma ZBOiI Edward Kucułyma Sp. z o.o. W ramach w/w zadania wybudowano:
  • rurociąg tłoczny PEHD DN160 długości 432,65 m w Strzeszowie
  • sieć kanalizacji sanitarnej DN200 PP o długości 388,73 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN90 PEHD o długości 235,15 m wraz z przepompownia ścieków w ulicy Strzeszowskiej m. Wisznia Mała.
  • sieć kanalizacji sanitarnej DN200 PP o długości 125,30 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN75 PEHD o długości 112,70 m wraz z przepompownia ścieków w ulicy Przy Dębie m. Wisznia Mała.
Wybudowane w/w odcinki podnoszą standard warunków życia mieszkańców oraz mają wpływ na poprawę jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb. Przeprowadzona inwestycja wpływa również na wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji. Obecnie prowadzone są przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Strzeszowskiej i ul. Przy Dębie prace związane z podłączeniem nieruchomości do nowego rurociągu kanalizacji sanitarnej.  

10.05.2018r. – podpisanie umowy na dostawę przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 10 maja 2018r. odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą PPHU  "SAD-OGRÓD" Sławomir Dudek, Nowe Zduny 82A,  99-440 Zduny na dostawę przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie w ramach inwestycji pn. ,,Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. W/w inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umowa została zawarta na kwotę 70.110,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 35.075,30 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Pan Sławomir Dudek.

21.03.2018r. – podpisanie umowy na dostawę ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 21 marca 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą KOMUNALNY PL S.C P.Pawlak S.Mikołajczak, ul. Szkolna 1a, 63-023 Solec na dostawę ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie w ramach inwestycji pn. ,,Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. W/w inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umowa została zawarta na kwotę 230.625,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 118.668,75 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Pan Przemysław Pawlak.

20.02.2018r. – podpisanie umowy na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych

W dniu 20 lutego 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na dostawę pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych w ramach inwestycji pn. ,,Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. W/w inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Umowa została zawarta na kwotę 1.488.054,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 765.682,42 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Dyrektor Handlu Krajowego Pan Robert Mesjasz.  

27.11.2017r. – Rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała.

W dniu 27.11.2017 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Wiszni Małej". W pierwszej kolejności zostanie wykonana przebudowa rurociągu tłocznego DN150 w miejscowości Strzeszów w ul. Osiedlowej i ul. Lipowej. Następnie zostanie wykonana sieć  kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Przy Dębie oraz Strzeszowskiej w Wiszni Małej Wykonawcą zadania jest firma ZBOiI Edward Kucułyma Sp. z o.o., Kierownikiem Budowy jest Pani Halina Roszak, Inspektorem Nadzoru jest Pan Marcin Sługocki z firmy Biuro Inwestorskie Janusz Rybka z ramienia Inwestora za realizacja zadania odpowiedzialny jest Pan Krzysztof Cieślik - Koordynator Zadania. Planowany termin zakończenia budowy to dzień 26.04.2018

10.11.2017r. – Rozpoczęcie przebudowy magistrali wodociągowej Dn 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie

W dniu 10.11.2017 r. przy ul. Łąkowej w Strzeszowie, miało miejsce uroczyste wbicie łopaty będące symbolem rozpoczęcia prac budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa magistrali wodociągowej    Dn 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej           i Lipowej w Strzeszowie".

Spotkanie odbyło się z udziałem władz gminy reprezentowanej przez Zastępcę Wójta Gminy Panią Sławomirę Misiurę-Hermann oraz Skarbnika Gminy Pana Konrada Buczka. Ze strony Inwestora - Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej obecni byli Prezes Zarządu Spółki Pani Grażyna Chwastek, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt Pani Izabela Rucińska oraz Koordynator Zadania Pan Krzysztof Cieślik. W wydarzeniu wzięli udział również przedstawiciel Inżyniera Kontraktu - firmy Biuro Inwestorskie Janusz Rybka, Pan Marcin Sługocki - Inżynier Rezydent oraz przedstawiciel Wykonawcy firmy HYDRO-TAP Stanisław Kafel - kierownik budowy Pan Tomasz Gulej.

Planowane do budowy odcinki sieci wodociągowych mają na celu zastąpić istniejące, będące w złym stanie technicznym, odcinki żeliwnego wodociągu zlokalizowanego pomiędzy Wisznią Małą a Strzeszowem. Przedmiotowe wodociągi będą odgrywały kluczową rolę w zaopatrzeniu w wodę pitną miejscowości Strzeszów, Ozorowice oraz Szewce. Sieci te zlokalizowane będą w poboczach ulic dróg powiatowych oraz gminnych.

Planowany termin zakończenia budowy to dzień 08.04.2018      

27.10.2017r. – podpisanie umowy na przebudowę i rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała

W dniu 27 października 2017r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dla:

  • części zamówienia nr 1 (obiekt I) - ,,Przebudowa rurociągu tłocznego DN 150 w miejscowości Strzeszów w ul. Osiedlowej i ul. Lipowej, gmina Wisznia Mała’’
  • części zamówienia nr 2 (obiekt II) - ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wisznia Mała – obiekt II: Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Strzeszowskiej w miejscowości Wisznia Mała’’
  • części zamówienia nr 3 (obiekt III) - ,,Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Aglomeracji Wisznia Mała – obiekt III: Sieć kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Przy Dębie w miejscowości Wisznia’’
realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała”. W/w inwestycja jest realizowana w ramach projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji będzie Zakład Budownictwa Ogólnego i Inżynieryjnego Edward Kucułyma Sp. z o.o., ul. Wiejska 90, 56 – 400 Oleśnica. Umowa została zawarta na kwotę 1 377 646,50 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 708.871,93 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Prezes Zarządu Pan Jacek Kucułyma.

X