„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej w gminie Wisznia Mała”

 

Zadanie realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu poprawę niezawodności dostaw wody i odbioru ścieków w gminie Wisznia Mała.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 18 090 455,47 zł

Wartość dofinansowania UE: 11 171 132,11 zł

Pożyczka NFOŚiGW: 3 067 439,04 zł

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji

 1. Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków”.

 

W ramach niniejszego zadania opracowano dokumentację projektową oczyszczalni ścieków.

 

Czas realizacji: III kw. 2017-II kw. 2018.

 

 1. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” obejmuje swoim zakresem następujące działania:
  • Zmiana lokalizacji oraz remont istniejącej automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych;
  • Remont/przebudowa istniejącego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 1);
  • Przebudowa istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownię osadów dowożonych;
  • Remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika;
  • Remont/przebudowa istniejącego budynku technicznego (socjalnego);
  • zagospodarowanie terenu (remont istniejących oraz budowa nowych dróg, chodników, placów, zieleni);
  • Budowa komory rozprężnej;
  • Budowa drugiego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 2);
  • Budowa pompowni ścieków;
  • Budowa zbiornika wyrównawczego;
  • Budowa węzła biologicznego, tzw. komór osadu czynnego;
  • Budowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw;
  • Budowa osadników wtórnych;
  • Budowa koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych;
  • Budowa tlenowej komory stabilizacji osadu;
  • Budowa budynku stacji odwadniania osadu wraz z wiatą (magazynu osadów odwodnionych). Budynek wyposażony w urządzenia i instalacje gospodarki osadami;
  • Budowa zasobnika (silos) wapna;
  • Budowa wagi samochodowej;
  • Budowa biofiltra;
  • Budowa niezbędnych sieci/instalacji międzyobiektowych (sieci i instancje kanalizacyjne, wodociągowe, AKPiA, elektryczne, instalacja fotowoltaiczna);
  • rozbiórka zlewni nieczystości płynnych z komorą rozprężną;
  • rozbiórka bloku technologicznego z pompownią osadu.

 

Czas realizacji: I kw. 2021 – IV kw. 2022

 

 1. Zadanie pn. „Przebudowa magistrali wodociągowej Dn 250mm z przyłączami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie”.

 

W ramach niniejszego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 0,1014 km oraz przebudowano sieć wodociągową o długości 1,1543 km:

 • sieć magistralna PEHD DN315 (W1 – W6, W8 – W13) – 776,35 m
 • sieć magistralna PEHD DN250 (W13-W13.1) – 10,2 m
 • sieć rozdzielcza PEHD DN125, 100 – 356,55 m
 • komora redukcyjno-pomiarowa wraz z podejściem PEHD DN225 o długości 11,2 m – 1 kpl.

W ramach kosztów niekwalifikowanych zadania przewidziano koszt wykonania przyłączy wodociągowych o łącznej długości 62 m.

Czas realizacji: IV kw. 2017 – II kw. 2018.

Aktualny stan zaawansowania prac:

26.01.2021 r. – podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

              W dniu 26 stycznia 2021 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Zadanie realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF. […]
Czytaj Więcej »


X