„Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodnej w gminie Wisznia Mała”

 

Zadanie realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu poprawę niezawodności dostaw wody i odbioru ścieków w gminie Wisznia Mała.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 18 369 197,18 zł

Wartość dofinansowania UE: 11 343 757,79 zł

Pożyczka NFOŚiGW: 3 121 241,12 zł

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji

 1. Zadanie pn. „Dokumentacja projektowa oczyszczalni ścieków”.

 

W ramach niniejszego zadania opracowano dokumentację projektową oczyszczalni ścieków.

 

Czas realizacji: III kw. 2017-II kw. 2018.

 

 1. Zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie” obejmuje swoim zakresem następujące działania:
  • Zmiana lokalizacji oraz remont istniejącej automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych;
  • Remont/przebudowa istniejącego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 1);
  • Przebudowa istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownię osadów dowożonych;
  • Remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika;
  • Remont/przebudowa istniejącego budynku technicznego (socjalnego);
  • zagospodarowanie terenu (remont istniejących oraz budowa nowych dróg, chodników, placów, zieleni);
  • Budowa komory rozprężnej;
  • Budowa drugiego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 2);
  • Budowa pompowni ścieków;
  • Budowa zbiornika wyrównawczego;
  • Budowa węzła biologicznego, tzw. komór osadu czynnego;
  • Budowa pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw;
  • Budowa osadników wtórnych;
  • Budowa koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych;
  • Budowa tlenowej komory stabilizacji osadu;
  • Budowa budynku stacji odwadniania osadu wraz z wiatą (magazynu osadów odwodnionych). Budynek wyposażony w urządzenia i instalacje gospodarki osadami;
  • Budowa zasobnika (silos) wapna;
  • Budowa wagi samochodowej;
  • Budowa biofiltra;
  • Budowa niezbędnych sieci/instalacji międzyobiektowych (sieci i instancje kanalizacyjne, wodociągowe, AKPiA, elektryczne, instalacja fotowoltaiczna);
  • rozbiórka zlewni nieczystości płynnych z komorą rozprężną;
  • rozbiórka bloku technologicznego z pompownią osadu.

 

Czas realizacji: I kw. 2021 – IV kw. 2022

 

 1. Zadanie pn. „Przebudowa magistrali wodociągowej Dn 250mm z przyłączami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie”.

 

W ramach niniejszego zadania wybudowano sieć wodociągową o długości 0,1014 km oraz przebudowano sieć wodociągową o długości 1,1543 km:

W ramach kosztów niekwalifikowanych zadania przewidziano koszt wykonania przyłączy wodociągowych o łącznej długości 62 m.

Czas realizacji: IV kw. 2017 – II kw. 2018.

Aktualny stan zaawansowania prac:

Zakończono budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 10.11.2022r. zakończyły się procesy odbiorowe zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Projekt był realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF Wykonawcą inwestycji była firma HMK Sp. z o.o., wartość zadania wyniosła 15 963 104,25 zł brutto. Wysokość […]
Czytaj Więcej »


Kontynuacja prac przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Zakończono już budowę następujących obiektów kubaturowych: komory osadu czynnego, osadniki wtórne, zbiornik wyrównawczy, tlenową komorę stabilizacji osadu, pompownie ścieków, komorę rozprężną, budynek stacji odwadniania osadu oraz magazynu osadów odwodnionych wraz z wyposażeniem technologicznym, trwają prace nad okablowaniem obiektów. Zamontowano silos wapna. Rozpoczęto wykonywanie robót wykończeniowych w budynku technicznym. Wykonano: roboty rozbiórkowe, instalacje podposadzkowe, wylano posadzki, […]
Czytaj Więcej »


Trwają prace przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Do tej pory wykonano następujące obiekty kubaturowe: komorę rozprężną (obiekt nr 2), sitopiaskownik (obiekt nr 3B), pompownię ścieków (obiekt nr 5), zbiornik wyrównawczy (obiekt nr 6), komory osadu czynnego (obiekty nr 7 i 8), pompownię osadu recyrkulowanego (obiekt nr 9), osadniki wtórne (obiekt nr 10), tlenową komorę stabilizację osadu (obiekt nr 13). Wykonano również ściany […]
Czytaj Więcej »


26.01.2021 r. – podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

              W dniu 26 stycznia 2021 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Zadanie realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF. […]
Czytaj Więcej »


X