Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 i współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
 

 

Cel projektu:

Projekt ma na celu zwiększenie zwiększenie stopnia skanalizowania obszaru gminy Wisznia Mała oraz poprawę niezawodności dostaw wody i odbioru ścieków.

 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu :   3 949 445,95 zł

Wartość dofinansowania UE:     1 999 704,22 zł

 

Zakres rzeczowy projektu:

W ramach zadania zaplanowano:

 

Okres realizacji:

Realizację projektu zaplanowano na lata 2017 i 2018. W roku 2017 planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej, przebudowa rurociągu tłocznego oraz przebudowa magistrali wodociągowej.

Aktualny stan zaawansowania prac:

Kontynuacja prac przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Zakończono już budowę następujących obiektów kubaturowych: komory osadu czynnego, osadniki wtórne, zbiornik wyrównawczy, tlenową komorę stabilizacji osadu, pompownie ścieków, komorę rozprężną, budynek stacji odwadniania osadu oraz magazynu osadów odwodnionych wraz z wyposażeniem technologicznym, trwają prace nad okablowaniem obiektów. Zamontowano silos wapna. Rozpoczęto wykonywanie robót wykończeniowych w budynku technicznym. Wykonano: roboty rozbiórkowe, instalacje podposadzkowe, wylano posadzki, […]
Czytaj Więcej »


DOSTAWA POJAZDU SSĄCO-PŁUCZĄCEGO DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że we wrześniu bieżącego roku została zrealizowana dostawa pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe pojazd będzie służyć do  czyszczenia kanałów kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych, przepompowni ścieków oraz obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. W/w dostawa pojazdu została realizowana w ramach Projektu pn. „Rozbudowa […]
Czytaj Więcej »


DOSTAWA CIĄGNIKA ORAZ PRZYCZEPY DO OBSŁUGI SYSTEMU GOSPODAROWANIA OSADAMI NA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W STRZESZOWIE

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że marcu oraz w maju bieżącego roku zostały zrealizowane dwie z trzech zakontraktowanych dostaw pojazdów do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. W dniu 27.03. 2018r. została zrealizowana przez Wykonawcę -KOMUNALNY PL S.C. P. Pawlak, S. Mikołajczak, ul. Szkolna 1A, 63 – […]
Czytaj Więcej »


Nowo wybudowane sieci wod-kan zostały już przekazane do eksploatacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej uzyskało pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanych w Wiszni Małej i Strzeszowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W dniu 18.05.2018 r. odbył się odbiór końcowy robót zadania pn. Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. […]
Czytaj Więcej »


10.05.2018r. – podpisanie umowy na dostawę przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 10 maja 2018r. odbyło się podpisanie umowy z Wykonawcą PPHU  „SAD-OGRÓD” Sławomir Dudek, Nowe Zduny 82A,  99-440 Zduny na dostawę przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie w ramach inwestycji pn. ,,Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na […]
Czytaj Więcej »


Starsze wiadomości

X