„Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, Gmina Wisznia Mała”.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Priorytetowego nr 5.4 pn. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”.

Cel programu:

Celem programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w „Strategicznym Planie Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oraz poważnych awarii, usprawnienie usuwania ich skutków oraz wzmocnienie wybranych elementów zarządzania środowiskiem

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu 1 795 861,50 zł

Wartość pożyczki NFOŚiGW: 1 460 060,00 zł

Zakres rzeczowy projektu i okres realizacji

Przewidywany zakres rzeczowy robót obejmuje:

 1. Remont istniejącego budynku Stacji Uzdatniana Wody (zwanej dalej SUW) o kubaturze: przed rozbudową 411, po rozbudowie 468 m3
 2. Remont istniejącego zbiornika wody uzdatnionej o poj. V=100 m3
 3. Budowa pomieszczenia i zakup agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA (48kW),
 4. Rozbiórka dwóch istniejących zbiorników wody uzdatnionej o poj. V = 50 m3 każdy,
 5. Budowa nowego zbiornika wody czystej o poj. V = 300 m3;
 6. Przebudowę i rozbudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych SUW,
 7. Przebudowę i rozbudowę zewnętrznych instalacji sanitarnych SUW,
 8. Modernizację układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody,
 9. Modernizację układu elektrycznego, opomiarowania i automatyki sterującej SUW,
 10. Wykonanie zdalnego systemu monitoringu pracy SUW;
 11. Remont istniejących zbiorników popłuczyn;
 12. Remont istniejących obudów studni głębinowych,
 13. Wymiana oświetlenia terenu SUW,
 14. Budowę dróg wewnętrznych SUW,
 15. Wykonanie nowego ogrodzenia SUW po trasie istniejącego ogrodzenia.

Realizacja przedsięwzięcia będzie odbywać się w latach 2020-2021.

Aktualny stan zaawansowania prac:

Items for Page: There are no posts that match the selection criteria.

X