Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej.

W dniu 27.06.2019 r. odbył się odbiór kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej budowanej w Ligocie Pięknej (ul. Brzoskwiniowa i Polna), który stanowi zakończenie całego zadania. Inwestycja realizowana była w ramach projektu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II”. Zadanie to wykonywane było w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel, a wartość zadania to 1.768.125,00 zł brutto. Wysokość dofinansowania to 811.918,80 zł, tj. 63,63 % wartości netto kosztów kwalifikowanych zadania. W ramach całego zadania wykonano:
  • 2,7 km sieci kanalizacji grawitacyjnej DN 200 wraz z odgałęzieniami do posesji,
  • 492,80 m sieci kanalizacji tłocznej DN 110,
  • tłocznię ścieków,
  • 176,5 m sieci wodociągowej DN 90 w miejscowości Machnice.
W odbiorze uczestniczyli m.in.: Naczelnik Wydziału RIiOŚ Sławomira Misiura – Hermann, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała – Grażyna Chwastek, Kierownik  JRP - Izabela Rucińska, Koordynator Projektu - Krzysztof Cieślik, Kierownik oczyszczalni ścieków w Strzeszowie – Łukasz Salamaga, Inspektor nadzoru – Radosław Szkudlarek, Kierownik Budowy – Tomasz Gulej. Odbiór zakończył się pozytywnie, komisja spisała stosowny protokół. Wykonawca w dniu 01.07.2019 r. złożył w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej. Wybudowana sieć kanalizacyjna zdecydowanie podniesie standard warunków życia mieszkańców, równocześnie wpłynie na poprawę jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb. Po uzyskaniu przez PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała pozwolenia na użytkowanie mieszkańcy będą mogli przyłączać swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie to dzień 12.07.2019 r.  

16.11.2018 r. – podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II

W dniu 16 listopada 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II”. W/w inwestycja-operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel. Umowa została zawarta na kwotę 1.768.125,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 811.918,80 zł, tj. 63,63 % wartości netto kosztów kwalifikowanych zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Pełnomocnik Pan Tomasz Gulej.

 

Trwa budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice.

W dniu 11.07.2018 r. rozpoczęły się prace budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap I”.

Fot. Ligota Piękna - budowa kanalizacji sanitarnej.

Zakres zadania obejmuje budowę ok. 180 m sieci wodociągowej oraz ok. 1,6 km sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków. Wykonawca rozpoczął zadanie od wykonania sieci wodociągowej PEHD Dn 90 mm w miejscowości Machnice. Następnie zostanie wykonana sieć  kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PP Dn 200 mm oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej PEHD Dn 110 mm  w rejonie ulic: Stawowej, Polnej, Morelowej oraz Wiśniowej w Ligocie Pięknej. Wykonawcą zadania jest firma P.I.B Hydro-Tap Stanisław Kafel Sp. z o.o., Kierownikiem Budowy jest Pan Tomasz Gulej, Inspektorem Nadzoru jest Pan Radosław Szkudlarek z ramienia Inwestora za realizacja zadania odpowiedzialny jest Pan Krzysztof Cieślik – Koordynator Zadania. Planowany termin zakończenia budowy to dzień 05.12.2018  

06.06.2018 r. – podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap I

W dniu 06 czerwca 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dla:

  • części zamówienia nr 1  – pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej i części Malina,  gmina Wisznia Mała - ETAP II: Ligota Piękna, ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Wiśniowa, Polna, Stawowa.’’ – PODETAP I
  • części zamówienia nr 2 - pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Machnice dla potrzeb dostawy wody do budynków mieszkalnych na działkach nr: 29/1; 18/6; 18/9-13’’
realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap I”. W/w inwestycja-operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel. Umowa została zawarta na kwotę 1.819.293,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 839.470,59 zł, tj. 63,63 % wartości netto zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Pełnomocnik Pan Tomasz Gulej.

08.08.2017r. – podpisanie umowy o dofinansowanie

W dniu 08.08.2017r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu  odbyło się uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała”. Umowę podpisali Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Ewa Mańkowska oraz Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Grażyna Chwastek.

X