Zakończono przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary

W dniu 27.09.2021 r. zakończyły się procesy odbiorowe zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Psary, Gmina Wisznia Mała”. Projekt był realizowany w ramach Programu Priorytetowego nr 5.4 pn. Adaptacja do zmian klimatu oraz ograniczenie skutków zagrożeń środowiska”. Wykonawcą inwestycji była firma Nexen technology Sp. z o.o, wartość zadania wyniosła 1 952 243,70 zł brutto. Wysokość dofinansowania udzielonego przez NFOŚiGW w formie pożyczki wyniosła 1 587 190,00 zł co stanowi 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego zadania wykonano:

 1. Remont istniejącego budynku Stacji Uzdatniana Wody (zwanej dalej SUW) o kubaturze: przed rozbudową 411, po rozbudowie 468 m3
 2. Remont istniejącego zbiornika wody uzdatnionej o poj. V=100 m3
 3. Budowę pomieszczenia i zakup agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA (48kW),
 4. Rozbiórkę dwóch istniejących zbiorników wody uzdatnionej o poj. V = 50 m3 każdy,
 5. Budowę nowego zbiornika wody czystej o poj. V = 300 m3;
 6. Przebudowę i rozbudowę wewnętrznych instalacji sanitarnych SUW,
 7. Przebudowę i rozbudowę zewnętrznych instalacji sanitarnych SUW,
 8. Modernizację układu technologicznego Stacji Uzdatniania Wody,
 9. Modernizację układu elektrycznego, opomiarowania i automatyki sterującej SUW,
 10. Wykonanie zdalnego systemu monitoringu pracy SUW;
 11. Remont istniejących zbiorników popłuczyn;
 12. Remont istniejących obudów studni głębinowych wraz z wymianą pomp i armatury,
 13. Wymianę oświetlenia terenu SUW,
 14. Budowę dróg wewnętrznych SUW,
 15. Nowe ogrodzenia SUW po trasie istniejącego ogrodzenia.
 16. Montaż nowego zestawu sieciowego.
W odbiorze uczestniczyli m.in.: Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała – Grażyna Chwastek, Kierownik  JRP – Izabela Rucińska, Koordynator Projektu – Krzysztof Cieślik, Inspektor nadzoru – Radosław Szkudlarek, Kierownik Budowy – Paweł Patkowski. Zakończona inwestycja zdecydowanie podniesie standard warunków życia mieszkańców, równocześnie podniesienie poziom ochrony przed skutkami zmian klimatu i zagrożeń naturalnych. Nowy zbiornik magazynujący wodę o pojemności 300 m3 w momencie największych dobowych rozbiorów będzie gwarantował ciągłość dostawy wody dla mieszkańców Psar, Szymanowa oraz Krzyżanowic. Modernizacja układu technologicznego poprawiła skuteczność uzdatniania wody.

Trwa przebudowa i rozbudowa stacji uzdatnia wody w miejscowości Psary.

                                      Wykonawca rozpoczął zadanie od wykonania rozbiórki dwóch stalowych zbiorników magazynujących wodę V= 2x50m3 oraz budowy nowego zbiornika o pojemności V=300 m3. Zakończono budowę pomieszczenia na agregat prądotwórczy. Obecnie trwają prace wewnątrz budynku stacji. Wykonywane są prace wykończeniowe a także technologiczne m.in. uzbrojenie nowych filtrów. Głównym celem zadania jest poprawa jakości uzdatnianej wody a także poprawienie wydajności stacji, Wykonawcą zadania jest firma Nexen technology Sp. z o.o., Kierownikiem Budowy jest Pan Paweł Patkowski, Inspektorem Nadzoru jest Pan Radosław Szkudlarek z ramienia Inwestora za realizacja zadania odpowiedzialny jest Pan Krzysztof Cieślik – Koordynator Zadania. Podczas realizacji zadania możliwe będą czasowe wyłączenia wody związane z charakterem robót, prosimy mieszkańców o cierpliwość i wyrozumiałość. Planowany termin zakończenia budowy to dzień 15.08.2021 roku.

X