Trwają prace przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Do tej pory wykonano następujące obiekty kubaturowe: komorę rozprężną (obiekt nr 2), sitopiaskownik (obiekt nr 3B), pompownię ścieków (obiekt nr 5), zbiornik wyrównawczy (obiekt nr 6), komory osadu czynnego (obiekty nr 7 i 8), pompownię osadu recyrkulowanego (obiekt nr 9), osadniki wtórne (obiekt nr 10), tlenową komorę stabilizację osadu (obiekt nr 13). Wykonano również ściany budynku odwadniania osadu. Zamontowano sitapiaskownik (obiekt 3b). W komorze osadu czynnego (obiekt nr 7,8) wykonano montaż mieszadeł w poszczególnych komorach technologicznych tj. defosfatacji, denitryfikacji a także nitryfikacji, zamontowano również żurawiki. Wykonano rurociąg tłoczny na odcinku od obiektu nr 5 (pompowni ścieków) do obiektu nr 7,8 (KOCZ). Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 roku.                                                                                                                           

26.01.2021 r. – podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

              W dniu 26 stycznia 2021 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Zadanie realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF. Wykonawcą usługi budowlanej będzie firma HMK Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie. Umowa została zawarta na kwotę 15 473 400,00 zł brutto, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 6 481 216,00 zł, tj. 51,52 % wartości netto zadania. W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy: Pan Błażej Helbik Pełnomocnik firmy HMK Sp. z o.o. Podczas podpisania umowy obecni byli również Wójt Gminy Wisznia Mała Pan Jakub Bronowicki, Naczelnik Wydziału Remontowo-Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska Gminy Wisznia Mała Pani Sławomira Misiura-Hermann oraz właściciel firmy Biuro Inwestorskie Janusz Rybka - Pan Janusz Rybka.

X