Zakończono budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 10.11.2022r. zakończyły się procesy odbiorowe zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Projekt był realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF Wykonawcą inwestycji była firma HMK Sp. z o.o., wartość zadania wyniosła 15 963 104,25 zł brutto. Wysokość dofinansowania udzielonego przez UE wyniosła 9 856 892,42 zł, wartość dofinansowania NFOŚiGW w formie pożyczki wyniosła 3 121 241,12 zł co razem stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego zadania wykonano:

 • Zmianę lokalizacji oraz remont istniejącej automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych;
 • Remont/przebudowę istniejącego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 1);
 • Przebudowę istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownię osadów dowożonych;
 • Remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika;
 • Remont/przebudowę istniejącego budynku technicznego (socjalnego);
 • Zagospodarowanie terenu (remont istniejących oraz budowę nowych dróg, chodników, placów, zieleni);
 • Budowę komory rozprężnej;
 • Budowę drugiego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 2);
 • Budowę pompowni ścieków;
 • Budowę zbiornika wyrównawczego;
 • Budowę węzła biologicznego, tzw. komór osadu czynnego;
 • Budowę pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw;
 • Budowę osadników wtórnych;
 • Budowę koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych;
 • Budowę tlenowej komory stabilizacji osadu;
 • Budowę budynku stacji odwadniania osadu wraz z wiatą (magazynu osadów odwodnionych). Budynek wyposażony w urządzenia i instalacje gospodarki osadami;
 • Budowę zasobnika (silos) wapna;
 • Budowę wagi samochodowej;
 • Budowę biofiltra;
 • Budowę niezbędnych sieci/instalacji międzyobiektowych (sieci i instancje kanalizacyjne, wodociągowe, AKPiA, elektryczne, instalacja fotowoltaiczna);
 • rozbiórkę zlewni nieczystości płynnych z komorą rozprężną;
 • rozbiórkę bloku technologicznego z pompownią osadu.
W odbiorze uczestniczyli: Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała – Grażyna Chwastek, Kierownik  JRP – Izabela Rucińska, Kierownik oczyszczalni ścieków – Łukasz Salamaga, Koordynator Projektu – Krzysztof Cieślik, Inżynier Kontraktu – Marcin Sługocki, Inspektor nadzoru branży budowlanej – Marek Kaliński, Inspektor nadzoru branży elektrycznej – Stanisław Szperling, Prezes Zarządu HMK Sp. z o.o. – Zenon Helbik, Przedstawiciel Wykonawcy -Błażej Helbik, Kierownik budowy – Józef Warzecha, Kierownik robót – Krzysztof Tokarz Zakończona inwestycja zdecydowanie podniesie standard warunków życia mieszkańców, rozbudowa pozwoliła zwiększyć wydajności istniejącej oczyszczalni z RLM 2083 do 5950 oraz umożliwia odbiór ścieków bytowych o większym ładunku zanieczyszczeń. W tym celu zostały wykonane roboty budowlane w zakresie przebudowy ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków, ciągu biologicznego oraz  linii odwadniania osadu. Zamontowana fotowoltaika zasila oczyszczalnie ścieków w energię wykorzystując odnawialne źródło jakim jest promieniowanie słoneczne.

Kontynuacja prac przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Zakończono już budowę następujących obiektów kubaturowych: komory osadu czynnego, osadniki wtórne, zbiornik wyrównawczy, tlenową komorę stabilizacji osadu, pompownie ścieków, komorę rozprężną, budynek stacji odwadniania osadu oraz magazynu osadów odwodnionych wraz z wyposażeniem technologicznym, trwają prace nad okablowaniem obiektów. Zamontowano silos wapna. Rozpoczęto wykonywanie robót wykończeniowych w budynku technicznym. Wykonano: roboty rozbiórkowe, instalacje podposadzkowe, wylano posadzki, wylano fundament i zamontowano na nim dmuchawy. Zamontowano główna rozdzielnię elektryczna RG wraz z wyposażeniem oraz wykonano montaż głównej szafy AKPiA. Wykonano następujące sieci międzyobiektowe:

 1. Rurociąg grawitacyjny (ob. 3B -> studnia S2), 2. Rurociąg tłoczny ścieków surowych (ob. nr 5 -> ob. nr 6), 3. Rurociąg grawitacyjny ścieków (ob. 6 -> ob. 5), 4. Rurociąg grawitacyjny ścieków (Sc24 -> Sc27), 5. Rurociąg tłoczny osadów (ob. 13 -> ob. 15), 6. Rurociąg powietrza (SP4 -> SP5), 7. Rurociąg grawitacyjny wody tech. (ob. 10AB -> ob. 15), 8. Rurociągi kanalizacji wewnętrznej Etap I, 9. Rurociąg grawitacyjny ścieków (ob. 2 -> ob. 3B)
 2. Rurociąg powietrza na odcinkach: (ob. 14->ob. 7,8), (ob. 14->sp4), (SP 5->ob. 13), (SP 9->ob. 7). 11. Sieć wodociągową Etap I, wykonano również kanalizację kablową.

Trwają prace przy budowie i rozbudowie oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Do tej pory wykonano następujące obiekty kubaturowe: komorę rozprężną (obiekt nr 2), sitopiaskownik (obiekt nr 3B), pompownię ścieków (obiekt nr 5), zbiornik wyrównawczy (obiekt nr 6), komory osadu czynnego (obiekty nr 7 i 8), pompownię osadu recyrkulowanego (obiekt nr 9), osadniki wtórne (obiekt nr 10), tlenową komorę stabilizację osadu (obiekt nr 13). Wykonano również ściany budynku odwadniania osadu. Zamontowano sitapiaskownik (obiekt 3b). W komorze osadu czynnego (obiekt nr 7,8) wykonano montaż mieszadeł w poszczególnych komorach technologicznych tj. defosfatacji, denitryfikacji a także nitryfikacji, zamontowano również żurawiki. Wykonano rurociąg tłoczny na odcinku od obiektu nr 5 (pompowni ścieków) do obiektu nr 7,8 (KOCZ). Planowany termin zakończenia inwestycji to IV kwartał 2022 roku.                                                                                                                           

26.01.2021 r. – podpisanie umowy na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

              W dniu 26 stycznia 2021 r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, nastąpiło podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Zadanie realizowane w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF. Wykonawcą usługi budowlanej będzie firma HMK Sp. z o.o. z siedzibą w Pszczynie. Umowa została zawarta na kwotę 15 473 400,00 zł brutto, dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 6 481 216,00 zł, tj. 51,52 % wartości netto zadania. W imieniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy: Pan Błażej Helbik Pełnomocnik firmy HMK Sp. z o.o. Podczas podpisania umowy obecni byli również Wójt Gminy Wisznia Mała Pan Jakub Bronowicki, Naczelnik Wydziału Remontowo-Inwestycyjnego i Ochrony Środowiska Gminy Wisznia Mała Pani Sławomira Misiura-Hermann oraz właściciel firmy Biuro Inwestorskie Janusz Rybka - Pan Janusz Rybka.

X