18.08.2017 r. – podpisanie umowy na realizację inwestycji rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 18 sierpnia 2017r. w Strzeszowie, w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych dla realizacji zadania pn.: „ Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków, w gmina Wisznia Mała”.

Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Pani Prezes Grażyna Chwastek, natomiast ze strony firmy AQUACOMS Sp. z o.o. – Dyrektor Oddziału Poznań Pan Tomasz Betke.

Umowa została zawarta na kwotę 10 623 896,47 zł brutto, w tym VAT 1 986 582,27 zł. Dofinansowanie  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 wynosi 8 637 314,20 zł, tj. 63,29 % wartości netto zadania.