06.06.2018 r. – podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap I

W dniu 06 czerwca 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych dla:

  • części zamówienia nr 1  – pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej i części Malina,  gmina Wisznia Mała – ETAP II: Ligota Piękna, ul. Brzoskwiniowa, Morelowa, Wiśniowa, Polna, Stawowa.’’ – PODETAP I
  • części zamówienia nr 2 – pn. ,,Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Machnice dla potrzeb dostawy wody do budynków mieszkalnych na działkach nr: 29/1; 18/6; 18/9-13’’

realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap I”. W/w inwestycja-operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel. Umowa została zawarta na kwotę 1.819.293,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 839.470,59 zł, tj. 63,63 % wartości netto zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Pełnomocnik Pan Tomasz Gulej.