Nowo wybudowane sieci wod-kan zostały już przekazane do eksploatacji

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej uzyskało pozwolenie na użytkowanie nowo wybudowanych w Wiszni Małej i Strzeszowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W dniu 18.05.2018 r. odbył się odbiór końcowy robót zadania pn. Przebudowa magistrali wodociągowej DN 250 mm z przyłączeniami na odcinku od S5 do ul. Osiedlowej oraz budowa wodociągu w ul. Osiedlowej i Lipowej w Strzeszowie. Wykonawcą robót budowlanych była firma HYDRO-TAP Stanisław Kafel, która wykonała prace zgodnie z projektem i w pełnym jego zakresie.

Fot. Przepompownia ścieków na sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Przy Dębie w Wiszni Małej wyposażona w panel fotowoltaiczny.

W ramach w/w zadania wybudowano:

  • magistralę wodociągową DN 315 PEHD na odcinku Wisznia Mała – Strzeszów
    o długości 1452,2 mb wraz z infrastrukturą techniczną
  • wykonano sieć rozdzielczą w Strzeszowie o długości 1135,40 mb wraz z infrastrukturą techniczną

Wybudowane w/w odcinki zdecydowanie podwyższają komfort dot. bezawaryjnego użytkowania sieci wodociągowej mieszkańców gminy Wiszni Małej. Budowa sieci rozdzielczej w Strzeszowie ma na celu osiągnięcie układu sieci wodociągowej pierścieniowej, której główną zaletą jest ciągłość w dostawie wody ponieważ w razie awarii woda może dopłynąć okrężną drogą. Charakterystyczny układ sieci, powoduje również, łagodzenie działania zjawiska uderzeń hydraulicznych.

Tydzień później, w dniu 25.05.2018 r. odbył się odbiór końcowy robót zadania pn. Przebudowa i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Wisznia Mała. Wykonawcą robót budowlanych była firma ZBOiI Edward Kucułyma Sp. z o.o.

W ramach w/w zadania wybudowano:

  • rurociąg tłoczny PEHD DN160 długości 432,65 m w Strzeszowie
  • sieć kanalizacji sanitarnej DN200 PP o długości 388,73 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN90 PEHD o długości 235,15 m wraz z przepompownia ścieków w ulicy Strzeszowskiej m. Wisznia Mała.
  • sieć kanalizacji sanitarnej DN200 PP o długości 125,30 m, sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN75 PEHD o długości 112,70 m wraz z przepompownia ścieków w ulicy Przy Dębie m. Wisznia Mała.

Wybudowane w/w odcinki podnoszą standard warunków życia mieszkańców oraz mają wpływ na poprawę jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb. Przeprowadzona inwestycja wpływa również na wzrost stopnia skanalizowania aglomeracji.

Obecnie prowadzone są przez właścicieli nieruchomości zlokalizowanych przy ul. Strzeszowskiej i ul. Przy Dębie prace związane z podłączeniem nieruchomości do nowego rurociągu kanalizacji sanitarnej.