DOSTAWA POJAZDU SSĄCO-PŁUCZĄCEGO DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że we wrześniu bieżącego roku została zrealizowana dostawa pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej.

Przedmiotowe pojazd będzie służyć do  czyszczenia kanałów kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych, przepompowni ścieków oraz obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

W/w dostawa pojazdu została realizowana w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.