16.11.2018 r. – podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II

W dniu 16 listopada 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II”. W/w inwestycja-operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel. Umowa została zawarta na kwotę 1.768.125,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 811.918,80 zł, tj. 63,63 % wartości netto kosztów kwalifikowanych zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Pełnomocnik Pan Tomasz Gulej.