Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej.

W dniu 27.06.2019 r. odbył się odbiór kolejnego etapu budowy sieci kanalizacyjnej budowanej w Ligocie Pięknej (ul. Brzoskwiniowa i Polna), który stanowi zakończenie całego zadania. Inwestycja realizowana była w ramach projektu pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II”. Zadanie to wykonywane było w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel, a wartość zadania to 1.768.125,00 zł brutto. Wysokość dofinansowania to 811.918,80 zł, tj. 63,63 % wartości netto kosztów kwalifikowanych zadania.

W ramach całego zadania wykonano:

  • 2,7 km sieci kanalizacji grawitacyjnej DN 200 wraz z odgałęzieniami do posesji,
  • 492,80 m sieci kanalizacji tłocznej DN 110,
  • tłocznię ścieków,
  • 176,5 m sieci wodociągowej DN 90 w miejscowości Machnice.

W odbiorze uczestniczyli m.in.: Naczelnik Wydziału RIiOŚ Sławomira Misiura – Hermann, Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała – Grażyna Chwastek, Kierownik  JRP – Izabela Rucińska, Koordynator Projektu – Krzysztof Cieślik, Kierownik oczyszczalni ścieków w Strzeszowie – Łukasz Salamaga, Inspektor nadzoru – Radosław Szkudlarek, Kierownik Budowy – Tomasz Gulej.

Odbiór zakończył się pozytywnie, komisja spisała stosowny protokół. Wykonawca w dniu 01.07.2019 r. złożył w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Trzebnicy komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacyjnej.

Wybudowana sieć kanalizacyjna zdecydowanie podniesie standard warunków życia mieszkańców, równocześnie wpłynie na poprawę jakości środowiska w zakresie ochrony wód powierzchniowych, gruntowych i gruntu przed zanieczyszczeniem ściekami z nieszczelnych szamb. Po uzyskaniu przez PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała pozwolenia na użytkowanie mieszkańcy będą mogli przyłączać swoje nieruchomości do sieci kanalizacyjnej. Przewidywany termin uzyskania pozwolenia na użytkowanie to dzień 12.07.2019 r.