ZAKOŃCZONY Nabór na stanowisko – pracownik ds. zamówień publicznych

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie
zatrudni pracownika na stanowisko:

 

„Pracownik ds. zamówień publicznych”

 1.  Wymagania wobec kandydatów:
  • Wykształcenie wyższe,
  • min. 2 letnie doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
  • dobra znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
  • bardzo dobra znajomości pakietu MS Office
  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • samodzielność, kreatywność, systematyczność, dokładność;
  • mile widziane orzeczenie o niepełnosprawności.
 2. . Zakres odpowiedzialności i uprawnień na zajmowanym stanowisku:
  • Przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na podstawie wewnętrznych regulacji Spółki oraz ustawy Prawo Zamówień Publicznych
  • Przygotowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Instrukcji dla wykonawców i Wzorów umów (z wyłączeniem OPZ) wraz z załącznikami zgodnie z obowiązującym           stanem prawnym dla przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.
  • Sprawdzanie przygotowanego przez komórkę zlecającą zamówienie opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) pod kątem zgodności z wewnętrznymi regulacjami Spółki lub ustawą Prawo             Zamówień Publicznych.
  • Przygotowywanie ogłoszenia o zamówieniu i przekazywanie go do publikacji.
  • Udzielanie odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ, dokonywanie oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty.
  • Przygotowywanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do podpisania umowy z wykonawcą.
  • Sporządzanie protokołów z postępowania.
  • Przygotowywanie i weryfikacja wymaganej dokumentacji związanej z procesem zakupowym, w tym w szczególności harmonogramu, zapytania ofertowego, ofert oraz protokołu wyboru        dostawcy.
  • Udział w negocjacjach.
  • Opracowywanie projektów umów w zakresie udzielania zamówień publicznych.
  • Opracowywanie i aktualizacja wewnętrznych regulaminów dotyczących zasad przeprowadzania zamówień publicznych.
  • Opracowywanie sprawozdań rocznych w zakresie przeprowadzanych postępowań,
  • Prowadzenie rejestru zamówień w Spółce.
 3.  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: bok@pgkwisznia.pl w terminie do dnia 10 listopada 2020 roku. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na      stanowisko pracownika ds. zamówień publicznych. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji           procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
 4. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 5. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie oraz okresy poprzedniego zatrudnienia