SZANOWNI KLIENCI,

w związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , dalej jako: „RODO”, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  Sp. z o.o. z siedzibą w Wisznia Mała, dalej jako „PGK” lub „Spółka”,  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. z siedzibą w Wisznia Mała, Strzeszów przy ul. Lipowej 15.

 

 1. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod@pgkwisznia.pl

 

 1. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
 • PGK przetwarza dane osobowe w szczególności w celach:
 1. zarówno wykonania umowy zawartej pomiędzy Panią/Panem a PGK, jak też konieczności podjęcia takich działań na Pani/Pana żądanie celem zawarcia takiej umowy.
 2. świadczenia usług nieobjętych umową, koniecznych do realizacji zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
 3. odpłatnego przejmowania urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych, zawierania umów na budowę, przebudowę urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych wybudowanych zgodnie z przepisami prawa i na podstawie warunków technicznych wydanych przez PGK,
 4. podejmowania czynności związanych z regulacją roszczeń właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości z tytułu zlokalizowania na nich urządzeń wodociągowych i/lub kanalizacyjnych, budynków i budowli, stanowiących własność, eksploatowanych lub użytkowanych przez PGK, do których Spółka nie posiada tytułu prawnego
 5. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na PGK w związku z prowadzeniem działalności handlowej:
 • podejmowanie czynności związanych z rozpatrywaniem roszczeń odszkodowawczych przez PGK,
 • związanych z raportowaniem do organów administracji publicznej na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 • związanych z rozpatrywaniem skarg i reklamacji
 • związanych z monitorowaniem i poprawą jakości świadczonych usług,
 • z uwagi na charakter działalności PGK, podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków PGK wynikających z przepisów prawa, takich jak: ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2017 r. poz. 328, z późn. zm.), przepisy wykonawcze do ww. ustawy, przepisy Kodeksu Cywilnego

 

 1. Obowiązek podania danych osobowych Spółce

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i wykonywania umowy z PGK, ponieważ wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa lub jest niezbędne do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PGK.

Brak podania przez Panią/Pana wszystkich wymaganych danych osobowych będzie stanowić przeszkodę do zawarcia umowy oraz świadczenia przez PGK usług na Pani/Pana rzecz.

Dane osobowe, które nie są wymagane przepisami prawa dla celów realizowania umowy, zbierane są na podstawie zgody, a ich podanie jest dobrowolne.

 

 1. Informacje o odbiorcach Pani/Pana danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców:

 • dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, w celu dostarczenia korespondencji;
 • podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty/zleceń stałych;
 • upoważnionym z mocy prawa podmiotom na udokumentowany wniosek;
 • organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa, np. organom podatkowym i służbom ratowniczym;
 • podmiotom współpracującym z PGK w realizacji procesów biznesowych i technicznych (np. instalatorzy wodomierzy, wykonawcy robót, podmioty które współpracują w procesie inwestycyjnym, instytucje dofinansowujące projekty, podmioty prowadzące obsługę prawną Spółki).

 

 1. Okresy przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji umowy, a po tym czasie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń, jakie może podnosić PGK, lub jakie mogą być podnoszone wobec PGK w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana ze Spółką umowy, a także w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

 

W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody, ich przetwarzanie zostanie zakończone nie później niż w dniu wycofania tej zgody. Zgoda na przetwarzanie danych może być cofnięta w dowolnym momencie.

 

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

PGK zapewnia Panią/Pana, że wszystkim osobom, których danych osobowe są przetwarzane przez PGK, przysługują odpowiednie prawa wynikające z RODO, takie jak:

 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne
 • do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku gdy:
 1. dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
 2. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych,
 3. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
 4. dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
 5. dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
 • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy:
 1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
 2. przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
 3. administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
 4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
 • prawo do przenoszenia danych osobowych – w przypadku gdy:
 1. przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez taką osobę oraz
 2. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania, gdy:
 1. zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją oraz
 2. przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu PGK

 

 1. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych

W zakresie, w jakim udzieliła Pani/Pan zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do jej cofnięcia. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

 1. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez PGK Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez PGK, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, prosimy o kontakt z PGK, drogą elektroniczną poprzez e-mail: iod@pgkwisznia.pl lub pisemnie na adres ul. Lipowa 15, Strzeszów, 55-114 Wisznia Mała.

X