Ogłoszenie – przerwa dostawy wody w miejscowości Wisznia Mała w dniu 29.12.2022 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

Wisznia Mała

ul. Łąkowa, Orlikowa, Kwiatowa, Chabrowa, Różana, Jeżynowa

 że z uwagi na prowadzone prace na sieci wodociągowej

w dniu  29.12.2022 r. (czwartek)

wystąpi przerwa w dostawie wody

w godz.; od 9:00 do 13:00 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

Ogłoszenie – przerwa dostawy wody w miejscowości Szewce w dniu 28.12.2022 r.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

Szewce

ul. Sportowa strona nieparzysta od nr 33 do nr 53

ul. Sportowa strona nieparzysta od nr 32 do nr 54

 że z uwagi na awarię na sieci wodociągowej

w dniu  28.12.2022 r. (środa)

wystąpi przerwa w dostawie wody

w godz.; od 8:00 do 14:00 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

Ogłoszenie – w dniu 14.12.2022r. biuro będzie czynne w godzinach 7:00 – 13:00.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14.12.2022r. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej będzie czynne w godzinach od 7:00 do 13:00. Za utrudnienia przepraszamy.

Ogłoszenie – przerwa dostawy wody w m. Szymanów w dniu 08.12.2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

Szymanów, ul. Widawska, Przy Krzyżu, Lotnicza

 że z uwagi na prace na sieci wodociągowej

w dniu  08.12.2022 r. (czwartek)

wystąpi przerwa w dostawie wody

w godz.; od 9:00 do 13:00 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

Zakończono budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 10.11.2022r. zakończyły się procesy odbiorowe zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Projekt był realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF Wykonawcą inwestycji była firma HMK Sp. z o.o., wartość zadania wyniosła 15 963 104,25 zł brutto. Wysokość dofinansowania udzielonego przez UE wyniosła 9 856 892,42 zł, wartość dofinansowania NFOŚiGW w formie pożyczki wyniosła 3 121 241,12 zł co razem stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego zadania wykonano:

 • Zmianę lokalizacji oraz remont istniejącej automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych;
 • Remont/przebudowę istniejącego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 1);
 • Przebudowę istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownię osadów dowożonych;
 • Remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika;
 • Remont/przebudowę istniejącego budynku technicznego (socjalnego);
 • Zagospodarowanie terenu (remont istniejących oraz budowę nowych dróg, chodników, placów, zieleni);
 • Budowę komory rozprężnej;
 • Budowę drugiego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 2);
 • Budowę pompowni ścieków;
 • Budowę zbiornika wyrównawczego;
 • Budowę węzła biologicznego, tzw. komór osadu czynnego;
 • Budowę pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw;
 • Budowę osadników wtórnych;
 • Budowę koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych;
 • Budowę tlenowej komory stabilizacji osadu;
 • Budowę budynku stacji odwadniania osadu wraz z wiatą (magazynu osadów odwodnionych). Budynek wyposażony w urządzenia i instalacje gospodarki osadami;
 • Budowę zasobnika (silos) wapna;
 • Budowę wagi samochodowej;
 • Budowę biofiltra;
 • Budowę niezbędnych sieci/instalacji międzyobiektowych (sieci i instancje kanalizacyjne, wodociągowe, AKPiA, elektryczne, instalacja fotowoltaiczna);
 • rozbiórkę zlewni nieczystości płynnych z komorą rozprężną;
 • rozbiórkę bloku technologicznego z pompownią osadu.
W odbiorze uczestniczyli: Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała – Grażyna Chwastek, Kierownik  JRP – Izabela Rucińska, Kierownik oczyszczalni ścieków – Łukasz Salamaga, Koordynator Projektu – Krzysztof Cieślik, Inżynier Kontraktu – Marcin Sługocki, Inspektor nadzoru branży budowlanej – Marek Kaliński, Inspektor nadzoru branży elektrycznej – Stanisław Szperling, Prezes Zarządu HMK Sp. z o.o. – Zenon Helbik, Przedstawiciel Wykonawcy -Błażej Helbik, Kierownik budowy – Józef Warzecha, Kierownik robót – Krzysztof Tokarz Zakończona inwestycja zdecydowanie podniesie standard warunków życia mieszkańców, rozbudowa pozwoliła zwiększyć wydajności istniejącej oczyszczalni z RLM 2083 do 5950 oraz umożliwia odbiór ścieków bytowych o większym ładunku zanieczyszczeń. W tym celu zostały wykonane roboty budowlane w zakresie przebudowy ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków, ciągu biologicznego oraz  linii odwadniania osadu. Zamontowana fotowoltaika zasila oczyszczalnie ścieków w energię wykorzystując odnawialne źródło jakim jest promieniowanie słoneczne.

Ogłoszenie – przerwa dostawy wody w m. Szymanów w dniu 23.11.2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

Szymanów, ul. Lipowa, Przy Krzyżu, Lotnicza

 że z uwagi  na awarię na sieci wodociągowej

w dniu  23.11.2022 r. (środa)

wystąpi przerwa w dostawie wody

w godz.; od 12:00 do 16:00 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

X