KORONAWIRUS

KORONA

Zakończono budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

W dniu 10.11.2022r. zakończyły się procesy odbiorowe zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie”. Projekt był realizowany w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, działanie 4.2 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, poddziałanie 4.2.2 – ZIT  WrOF Wykonawcą inwestycji była firma HMK Sp. z o.o., wartość zadania wyniosła 15 963 104,25 zł brutto. Wysokość dofinansowania udzielonego przez UE wyniosła 9 856 892,42 zł, wartość dofinansowania NFOŚiGW w formie pożyczki wyniosła 3 121 241,12 zł co razem stanowiło 100% kosztów kwalifikowanych. W ramach tego zadania wykonano:

 • Zmianę lokalizacji oraz remont istniejącej automatycznej stacji zlewnej ścieków dowożonych;
 • Remont/przebudowę istniejącego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 1);
 • Przebudowę istniejącej pompowni ścieków na zbiornik i pompownię osadów dowożonych;
 • Remont istniejącego wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika;
 • Remont/przebudowę istniejącego budynku technicznego (socjalnego);
 • Zagospodarowanie terenu (remont istniejących oraz budowę nowych dróg, chodników, placów, zieleni);
 • Budowę komory rozprężnej;
 • Budowę drugiego ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków (sitopiaskownik – ciąg technologiczny nr 2);
 • Budowę pompowni ścieków;
 • Budowę zbiornika wyrównawczego;
 • Budowę węzła biologicznego, tzw. komór osadu czynnego;
 • Budowę pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego z komorą zasuw;
 • Budowę osadników wtórnych;
 • Budowę koryta pomiarowego ścieków oczyszczonych;
 • Budowę tlenowej komory stabilizacji osadu;
 • Budowę budynku stacji odwadniania osadu wraz z wiatą (magazynu osadów odwodnionych). Budynek wyposażony w urządzenia i instalacje gospodarki osadami;
 • Budowę zasobnika (silos) wapna;
 • Budowę wagi samochodowej;
 • Budowę biofiltra;
 • Budowę niezbędnych sieci/instalacji międzyobiektowych (sieci i instancje kanalizacyjne, wodociągowe, AKPiA, elektryczne, instalacja fotowoltaiczna);
 • rozbiórkę zlewni nieczystości płynnych z komorą rozprężną;
 • rozbiórkę bloku technologicznego z pompownią osadu.
W odbiorze uczestniczyli: Prezes Zarządu PGK Sp. z o.o. Wisznia Mała – Grażyna Chwastek, Kierownik  JRP – Izabela Rucińska, Kierownik oczyszczalni ścieków – Łukasz Salamaga, Koordynator Projektu – Krzysztof Cieślik, Inżynier Kontraktu – Marcin Sługocki, Inspektor nadzoru branży budowlanej – Marek Kaliński, Inspektor nadzoru branży elektrycznej – Stanisław Szperling, Prezes Zarządu HMK Sp. z o.o. – Zenon Helbik, Przedstawiciel Wykonawcy -Błażej Helbik, Kierownik budowy – Józef Warzecha, Kierownik robót – Krzysztof Tokarz Zakończona inwestycja zdecydowanie podniesie standard warunków życia mieszkańców, rozbudowa pozwoliła zwiększyć wydajności istniejącej oczyszczalni z RLM 2083 do 5950 oraz umożliwia odbiór ścieków bytowych o większym ładunku zanieczyszczeń. W tym celu zostały wykonane roboty budowlane w zakresie przebudowy ciągu mechanicznego oczyszczania ścieków, ciągu biologicznego oraz  linii odwadniania osadu. Zamontowana fotowoltaika zasila oczyszczalnie ścieków w energię wykorzystując odnawialne źródło jakim jest promieniowanie słoneczne.

Ogłoszenie – przerwa dostawy wody w m. Szymanów w dniu 23.11.2022

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

Szymanów, ul. Lipowa, Przy Krzyżu, Lotnicza

 że z uwagi  na awarię na sieci wodociągowej

w dniu  23.11.2022 r. (środa)

wystąpi przerwa w dostawie wody

w godz.; od 12:00 do 16:00 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

OGŁOSZENIE – PRZERWA W DOSTAWIE WODY W DNIU 15.11.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

MALIN

 że z uwagi na pilne prace na sieci wodociągowej

w dniu  15.11.2022 r. (wtorek)

wystąpi obniżenie ciśnienia wody lub chwilowe przerwy w dostawie wody

w godz.; od 8:00 do 14:00 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

Zaproszenie na szkolenie pt. NOWOCZESNE E-USŁUGI DLA KLIENTÓW PRZEDSIĘBIORSTWA GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O. W WISZNI MAŁEJ

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej zaprasza na bezpłatne szkolenie online z korzystania z Internetowego Biura Obsługi Klienta. Terminy szkolenia do wyboru: 16.11.2022r. (środa) godz. 16.30 oraz 18.11. 2022 r. (piątek) godz. 18.30. Aby wziąć udział w szkoleniu wyślij e-mail na adres szkolenia@pgkwisznia.pl, w odpowiedzi otrzymasz linki do obu terminów szkolenia na platformie ZOOM. PLAKAT_A2_e-usługi_DRUK

OGŁOSZENIE – PRZERWA W DOSTAWIE WODY W DNIU 10.11.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

SZEWCE

ULICE: DŁUGA (OD NR 113 STRONA NIEPARZYSTA I OD NR 8 STRONA PRRZYSTA

DO TORÓW KOLEJOWYCH), 

POLNA, TOROWA, KOLEJOWA, LILIOWA, KOLEJOWA

 że z uwagi  na prace na sieci wodociągowej

w dniu  10.11.2022 r. (czwartek)

wystąpi przerwa w dostawie wody

w godz.; od 9:00 do 14:30 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

OGŁOSZENIE – PRZERWA W DOSTAWIE WODY W DNIU 09.11.2022 r.

O G Ł O S Z E N I E

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Wiszni Małej z/s w Strzeszowie przy ul. Lipowej 15 informuje odbiorców wody w miejscowości:

OZOROWICE, SZEWCE

STRZESZÓW UL. LIPOWA 36, 36a - 36n

 że z uwagi  na prace na sieci wodociągowej

w dniu  09.11.2022 r. (środa)

wystąpi przerwa w dostawie wody

w godz.; od 12:00 do 16:00 

Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o wyrozumiałość.

Wszelkich informacji udzielamy po numerem telefonu 71 711 96 40

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Wiszni Małej

X