AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ (PIOTRKOWICZKI, MIENICE)

AWARIA  !  PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że w dniu 30.11.2018 r. w godz. 13.45 do odwołania  w  m. Piotrkowiczki, Mienice   z powodu awarii wystąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy.  Informacje tel. 530 391 765.

16.11.2018 r. – podpisanie umowy na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II

W dniu 16 listopada 2018r. w siedzibie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej odbyło się podpisanie umowy na wykonanie robót budowlanych realizowanych w ramach inwestycji pn. ,,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ligota Piękna oraz sieci wodociągowej w miejscowości Machnice, gmina Wisznia Mała – Etap II”. W/w inwestycja-operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” realizowana jest w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji  w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wykonawcą inwestycji będzie Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane HYDRO-TAP Stanisław Kafel. Umowa została zawarta na kwotę 1.768.125,00 zł brutto. Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 wynosi 811.918,80 zł, tj. 63,63 % wartości netto kosztów kwalifikowanych zadania. Z ramienia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej umowę podpisała Prezes Zarządu Pani Grażyna Chwastek, natomiast ze strony Wykonawcy – Pełnomocnik Pan Tomasz Gulej.

 

AWARIA NA SIECI WODOCIĄGOWEJ (MALIN)

W dniu 14.11.2018 środa z powodu awarii na sieci wodociągowej, w m. MALIN wystąpi przerwa w dostawie wody. Za utrudnienia przepraszamy. Informacje pod nr tel. 71 312 82 27, 530 391 765

Przerwa w dostawie wody w dniu 15.11.2018r. (PIERWOSZÓW)

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody

Przerwa w dostawie wody w dniu 13, 14.11.2018r. (MALIN)

Ogłoszenie - przerwa w dostawie wody

DOSTAWA POJAZDU SSĄCO-PŁUCZĄCEGO DO CZYSZCZENIA SIECI KANALIZACYJNYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że we wrześniu bieżącego roku została zrealizowana dostawa pojazdu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacji sanitarnej. Przedmiotowe pojazd będzie służyć do  czyszczenia kanałów kanalizacyjnych, studni kanalizacyjnych, przepompowni ścieków oraz obiektów technologicznych na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie. W/w dostawa pojazdu została realizowana w ramach Projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej w gminie Wisznia Mała” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.                

X