Zakończono prace budowlane w ramach Kontraktu pn.: „Budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała – Etap IA Psary wschodnie – Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie – Podetap 1 i 2”.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że zakończono  budowę sieci kanalizacji sanitarnej  i uzyskano pozwolenie na użytkowanie Kontraktu pn.„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w miejscowości Psary gmina Wisznia Mała - Etap IA Psary wschodnie - Podetap 1, Etap IB Psary zachodnie - Podetap 1 i 2”.. W związku z powyższym zawiadamiamy, że należy wykonać przyłącze kanalizacji sanitarnej. Wyjaśniamy, że w zakres inwestycji Przedsiębiorstwa wchodziła budowa głównego kolektora wraz z odgałęzieniami do granic posesji. Podłączenie nieruchomości do nowo wybudowanej sieci leży po stronie właściela posesji. Obowiązek włączenia nieruchomości do kanalizacji wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289) art. 5 ust. 1. Włączenia do kanalizacji sanitarnej mogą wykonać mieszkańcy następujących ulic: - Wolności, Parkowej (od skrzyżowania z ulicą Wolności do Krzyżanowic), Głównej (od numeru 1 do numeru 46), Stawowej (od numeru 1 do numeru 6), Kasztanowej, Nowej, Łąkowej w miejscowości PSARY - Widawskiej, Łąkowej, Polnej, Kwiatowej, Lawendowej, Storczykowej, Liliowej w Szymanowie  

 1. PROCEDURA BUDOWY PRZYŁĄCZA
Przed rozpoczęciem prac, właściciel posesji dokonuje zgłoszenia o zamiarze przystąpienia do robót - (druk zgłoszenia jest dostępny stronie www.pgkwiszniamala.pl oraz w siedzibie Przedsiębiorstwa) a następnie wykonuje przyłącze we własnym zakresie, tzn. samodzielnie lub zlecając firmie wykonawczej. Na podstawie zatwierdzonego projektu przyłącza kanalizacyjnego.
 1. DOFINANSOWANIE KOSZTÓW BUDOWY PRZYŁĄCZA
Wójt Gminy Wisznia Mała zaprasza, przed rozpoczęciem prac do składania wniosków o udzielenie dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu Gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy nowych przyłączy do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej, zlokalizowanej na terenie Gminy Wisznia Mała, odprowadzających ścieki bytowe z budynków mieszkalnych w terminie od 2 marca 2020 r. do 30 listopada 2020 r. Wnioskodawcy zainteresowani  uzyskaniem dofinansowania  (osoby fizyczne władające nieruchomością przyłączaną do sieci kanalizacji sanitarnej) składają wypełnione wnioski w postaci papierowej wraz z załącznikami w siedzibie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej Strzeszów, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Wnioski można składać osobiście w dni robocze w godzinach:  pn, wt, czw 7.00-15.00, śr 7.00-16.00, pt 7.00-14.00  lub drogą pocztową na wyżej podany adres siedziby spółki. Program pomocy zakłada dofinansowanie w wysokości 75% kosztów budowy przyłącza jednak nie więcej niż 5.000,00 zł. Zasady udzielania dotacji celowej dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Wisznia Mała na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy do sieci kanalizacji sanitarnej zostały przedstawione w uchwale nr VII/XXIV/176/16 Rady Gminy Wisznia Mała z dnia 26 października 2016 (uchwała została przekazana pismem z dn. 07.08.2019 r., jest dostępna na stronie www.wiszniamala.pl oraz w Urzędzie Gminy Wisznia Mała).

Ogłoszenie – przerwa w dostawie wody Psary, Szymanów, Krzyżanowice

ogłoszenie

Nabór na stanowisko „Kierownik Działu Wodociągów”

„Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej” sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie zatrudni pracownika na stanowisko "Kierownika Działu Wodociągów"

 1. Wymagania wobec kandydatów:
 • Wykształcenie wyższe kierunkowe (kierunek: inżynieria środowiska, specjalność: sieci wodociągowe i kanalizacyjne),
 • Doświadczenie w branży wodociągowej,
 • Umiejętność czytania dokumentacji projektowej i rysunków technicznych sieci wod.-kan.,
 • Biegła znajomość obsługi komputera: pakiet MS-Office, a w szczególności: MS Word, Excel, Power Point, Outlook oraz NORMA PRO);
 • Znajomość ustaw: o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
 • Umiejętność zarządzania zespołem,
 • Odporność na stres,
 • Zmysł organizacyjny,
 • Umiejętność kosztorysowania robót sanitarnych,
 • Prawo jazdy kategorii B;
 • Mile widziane uprawnienia do projektowania i kierowania w zakresie branży instalacyjnej
 
 1. Zakres czynności
 • Organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,
 • Nadzór i koordynacja realizowanych zadań i inwestycji,
 • Nadzór i uczestnictwo w odbiorach, przy usuwaniu awarii, interwencje w terenie,
 • Nadzór nad prawidłową eksploatacją stacji uzdatniania wody i pompowni wody,
 • Nadzór nad gospodarką wodomierzową oraz odczytami,
 • Prowadzenie spraw związanych z badaniami wody,
 • Prowadzenie dokumentacji technicznej,
 • Kosztorysowanie robót i usług,
 • Sporządzanie zestawień i sprawozdań dla celów wewnętrznych i zewnętrznych działu,
 • Inne zadania konieczne do prawidłowego funkcjonowania działu.
 
 1. Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na pełny etat na podstawie umowy o pracę
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • bogaty wachlarz świadczeń socjalnych
 • możliwość rozwoju osobistego, podnoszenia kwalifikacji
 • niezbędne narzędzia pracy
 
 1. Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na adres: pgk@wiszniamala.pl. W tytule wiadomości prosimy napisać: Oferta na stanowisko „Kierownika Działu Wodociągów ”. Prosimy o zawarcie klauzuli o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000).
 
 1. Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE L 119 z 04.05.2016), oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.18.1000) informuję, iż: administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PGK Sp. z o.o. siedzibą w Strzeszowie, ul Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała. Inspektor ochrony danych powołany przez Administratora wykonuje swoje zadania w siedzibie PGK. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iod.pgk@wiszniamala.pl. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji na pracownika Spółki i nie będą udostępniane innym odbiorcom. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 
 1. Informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.
 
 1. Osoby, z którymi się skontaktujemy będą zobowiązane do dostarczenia na spotkanie dokumentów potwierdzających wykształcenie i zatrudnienie.

Informacja w sprawie funkcjonowania biura PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Komunikat – zamknięcie odcinka ulicy Widawskiej w celu odtworzenia nawierzchni

PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej informuje, że w dniach od 18.05.2020r. do 22.05.2020r. będą prowadzone prace związane z odbudową nawierzchni ul. Widawskiej w Szymanowie po budowie kanalizacji sanitarnej. W związku z powyższym ul. Widawska na odcinku od ul. Lotniczej do skrzyżowania z ul. Lawendową zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu pojazdów. Objazd zamkniętego odcinka drogi zostanie poprowadzony ul. Polną i Łąkową Szymanowie oraz ul. Łąkową w Psarach. Za utrudnienia przepraszamy.  

Informacja w zakresie funkcjonowania biura PGK Sp. z o.o. w Wisznia Małej

W następstwie przebywania w dn. 22.04.br. na terenie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie, ul. Lipowa 15, osoby, która miała kontakt z chorym na COVID-19, wystąpiła konieczność dezynfekcji pomieszczeń Spółki. Dezynfekcja odbędzie się najpóźniej w najbliższą sobotę, tj. 25.04.br. W związku z powyższym, budynek Spółki jest niedostępny. Kontakt telefoniczny do pracowników Spółki, w godzinach pracy: Kierownik działu wodociągów: + 48 530 490 993 Kierownik oczyszczalni ścieków: +48 530 956 740 Kierownik działu drogowego: +48 533 001 572 Kierownik działu utrzymania zieleni +48 530 922 324 Biuro Obsługi Klienta: +48 530 525 811 Prezes Zarządu: +48 730 006 898 Numery alarmowe do Spółki pozostają bez zmian  

X