Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Wiszni Małej z s. w Strzeszowie jest jednoosobową spółką Gminy, powołaną w celu realizacji zadań własnych Gminy. Działalność podstawową Spółki stanowi produkcja wody, oczyszczanie ścieków oraz eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Z dniem 1 lipca 2013 r. Spółka rozpoczęła działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała.

Dane rejestrowe:

Regon: 022061639
NIP: 915-179-01-86
Rejestracja: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy,
Nr KRS 0000465303
Kapitał Zakładowy: 36.262.500,00 zł.

Pliki do pobrania:

X