Pliki do pobrania:

Obowiązujące taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

Aktualizacja cennika usług świadczonych przez PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej – obowiązuje od dnia  10.05.2023

Cennik usług świadczonych przez PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej – obowiązuje od 1.03.2023r.

Usługa powiadamiania SMS

Uchwała nr VIII/LV/527/23 z dnia 25.04.2023 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej na lata 2023 – 2026

Podmioty posiadające zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na stacje zlewne ścieków PGK

Regulamin-udzielania-zamówień-sektorowych-obowiązuje-od-dnia-1.07.2014r.

Regulamin-udzielania-zamówień-publicznych-do-30.000-euro-obowiązuje-od-dnia-1.07.2014r.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wisznia Mała

Zarządzenie nr 7 w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wykonywania zadań dla spraw realizowanych przez Spółkę w czasie trwania stanu epidemii

Komunikat ws taryfy opłat za dostawę wody i odbiór ścieków

Zarządzenie 6_2021 w sprawie ustanowienia dnia 24.12.2021 dniem wolnym od pracy dla pracowników PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Zarządzenie nr 1_2022 w sprawie ustalenia dnia 7 stycznia 2022 dniem wolnym od pracy dla pracowników PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej

Zarządzenie nr 2_2022 w sprawie rezygnacji z tworzenia Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Regulamin przejmowania urządzeń wod-kan

Zarządzenie nr 3 w sprawie opłat za odbiór ścieków dowożonych z terenu gminy Wisznia Mała

Zarządzenie nr 9_2023 w sprawie ustalenia dnia 2 listopada 2023 dniem wolnym od pracy w PGK

zarządzenie nr 15_2023 z dn. 27.12.2023 dzień wolny od pracy

X