Woda produkowana przez PGK sp. z o.o. w Wiszni Małej ujmowana jest z ujęć głębinowych i pochodzi w całości z utworów czwartorzędowych. Nadzór nad jakością wody w Gminie sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Trzebnicy. Przed dostarczeniem odbiorcom woda musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. Dz. U. z 2015 r. poz. 1989 w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 ze zm.), które określa m.in. dopuszczalne stężenia parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych oraz metodykę badań jakości wody.

 

Przedsiębiorstwo ma obowiązek pobierania próbek wody do badań:

  • w ramach monitoringu kontrolnego 4 próbki w ciągu roku z każdego wodociągu (obejmuje: bakterie grupy coli, escherichia coli, smak, zapach, amonowy jon, barwa, mętność, pH, przewodność elektryczna właściwa),
  • w ramach monitoring przeglądowego 1 próbka w ciągu roku z każdego wodociągu (obejmuje 42 parametry – mikrobiologiczne i fizyko-chemiczne).

Prowadzony jest stały monitoring jakości wody. Na terenie Gminy zostało  wyznaczone 12 punktów poboru wody, po 4 na każdym wodociągu.

Na podstawie analiz można stwierdzić, że woda dostarczana mieszkańcom jest wodą twardą. Ma dobre parametry mikrobiologiczne. Spełnia wszystkie wymogi sanitarne, nie zawiera bakterii chorobotwórczych.

Pliki do pobrania:

 

 

 

 

 

 

 

Twardość wody – artykuł

monitoring jaskości wody

X