,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Rogoż, Piotrkowiczki, Machnice, Strzeszów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Strzeszów, Ligota Piękna i Malin, gmina Wisznia Mała’’ – 9/ZP/2018 – Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – nr ref. 9/ZP/2018

,,Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej w m. Rogoż, Piotrkowiczki, Machnice, Strzeszów oraz sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Strzeszów, Ligota Piękna i Malin, gmina Wisznia Mała’’ – 9/ZP/2018 zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

OGŁOSZENIE Przetarg na sprzedaż przyczepy z cysterną

Strzeszów, 30.07.2018 r.

OGŁOSZENIE

  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej ogłasza przetarg na sprzedaż przyczepy z cysterną.   DANE POJAZDU: Marka/model: SANOK D47 rok produkcji: 1979 ładowność: 4 500 kg pojemność cysterny: 4m3 kolor: niebieski CENA MINIMALNA: 4 000 ZŁ BRUTTO  
 • OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
 1. Oferta powinna zawierać:
 • wypełniony i podpisany formularz oferty – załącznik nr 1,
 • oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym przedmiotu sprzedaży.
 1. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanym lub w inny trwały sposób zabezpieczonym nieprzezroczystym opakowaniu, oznaczonym napisem: „Sprzedaż przyczepy Sanok D47 – nie otwierać przed dniem 6 sierpnia 2018 r. godz. 13.00”. Na opakowaniu należy podać także nazwę i adres Oferenta.
 
 • MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT
 1. Termin składania ofert upływa 6.08.2018 roku, o godz. 12.30. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.
 2. Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z o.o. w Wiszni Małej, Strzeszów, ul. Lipowa 15, 51-114 Wisznia Mała
 3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 6.08.2018 roku o godz. 13.00 w siedzibie Zamawiającego, Sala narad.
 
 • OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT
 1. Przyczepa zostanie sprzedana za najwyższą zaoferowaną cenę. Odbiór następuje po wpłacie zaoferowanej kwoty.
 2. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta zostanie dodatkowo przeprowadzona licytacja ustna.
 3. Oferty z ceną niższą niż cena minimalna nie będą rozpatrywane.
  OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTÓW: Pan Marcin Wilczek – kierownik wodociągów, tel. 71-312-82-27, e-mail: m.wilczek@wiszniamala.pl. Przyczepę można oglądać na terenie PGK Sp. z o.o. w Wiszni Małej, ul. Lipowa 15, 55-114 Wisznia Mała, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8.00-14.30.   Załącznik: Załącznik_nr_1_formularz ofertowy   zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dostawa i montaż fabrycznie nowych pomp zatapialnych do ścieków dla przepompowni ścieków PS-1, PS-2, PS-6, PS-7 położonych na terenie Gminy Wisznia Mała

informacja o dofinansowaniu

Budowa sieci wodociągowej PE-HD 125 mm w ul. Lotniczej w miejscowości Szymanów, Gmina Wisznia Mała

~~Budowa sieci wodociągowej PE-HD 125 mm w ul. Lotniczej w miejscowości Szymanów, Gmina Wisznia Mała

 

Zakup fabrycznie nowego urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej wraz z przyczepą

zawiadomienie o wyborze oferty

UWAGA: PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT! 

NOWY TERMIN - 04.02.2015 godz. 12.30

 

Zakup używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

zawiadomienie o wyborze oferty

Termin składania ofert do dnia 08.01.2015 r. do godz. 12.30

 

 

Zakup używanej koparko-ładowarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

UWAGA - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Termin składania ofert do dnia 22.12.2014 r. do godz. 12.30

 

Odbiór, transport i zagospodarowanie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych z Oczyszczalni ścieków w Strzeszowie

Termin skladania ofert do dnia 19.12.2014 r. do godz. 12.30

 

OGŁOSZENIE – SPRZEDAŻ UŻYWANEGO POJAZDU MARKI FSO POLONEZ

 

 

ZAKUP UŻYWANEJ KOPARKO-ŁADOWARKI W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO Z OPCJĄ WYKUPU

UWAGA - UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

 

 

X